Tento reklamační řád obsahuje informaci o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady věcí, které zákazníku prodala společnost SENZORY CZ, a.s.

Jak postupovat v případě poškození zboží?

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. 

Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce nebo naší společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Jedná-li se o doručení:

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu, není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníka)

Záruční doba je 12 měsíců (pokud není na dodacím listě uvedeno jinak) a začíná běžet od data převzetí věci kupujícím.

Vada odstranitelná: V případě, že vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku za stejný výrobek, nebo výměnu jeho součásti, pokud se vada týká jen této součásti. Neúměrnost posuzuje autorizované servisní středisko prodávajícího, a to formou písemného posouzení této vady. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Vada neodstranitelná: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady a kupující nepožaduje výměnu výrobku má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.

Dodací list slouží zároveň jako záruční list.

Reklamaci nelze uznat v těchto případech:

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Je-li v záručním listě uvedena pobočka, která je v místě pro kupujícího bližším, doporučujeme uplatnit reklamaci u této pobočky.

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží doporučujeme předložit kopii nákupního dokladu nebo jiný doklad prokazující koupi zboží u naší společnosti.

Zboží doporučujeme zabalit tak, aby odpovídalo nárokům na přepravu, aby bylo řádně zajištěno před poškozením.